Projektet

Projektet syftartill att öka medvetenheten när det gäller våld som minderåriga utövar mot sinaföräldrar/vårdnadshavare och undersöka hur andra länder i Europa hanterarproblemet samt tillhandahålla verktyg för socialarbetare och andra yrkesgruppersom arbetar med ungdomar och föräldrar, utsatta för detta problem.

Projektet ska utvärderade åtgärdsmodeller som för närvarande används – speciellt Break 4 Change(Brighton and Hove City Council) och Non Violent Resistance (NationalUniversity of Ireland, Galway) – och undersöka hur dessa modeller skulle kunnaanvändas i andra länder på ett effektivt sätt. Ett resultat av projektet är attverktyg kommer att tas fram till stöd för socialarbetare och andra yrkesgruppersom till exempel en manual till de båda programmen Break 4 Change och NUIGalway Non-Violent Resistance.

Vårt arbetekommer att fokusera på:

Forskning

  • Forskningom hur stor kunskap det finns om problemet med våld som minderåriga riktar motsina föräldrar, Child to Parent Violence (CPV), vilka åtgärder som vidtagitsför att komma till rätta med problemet samt hur man hanterar och motarbetar ojämställdhetoch osunda maktrelationer.
  • Enundersökning om vilka åtgärdsprogram som redan utvecklats för att hantera våld frånminderåriga mot vuxna, de bästa förutsättningarna för att dessa program skafungera samt identifiera områden där resurserna kan vara bristande.

Utveckling av riktlinjer, öuppföljning ochutvärderingsverktyg

  • Utvecklingav ett ramverk för utvärdering av effektiviteten hos de aktuellaåtgärdsprogrammen som är inriktade på våld mellan minderåriga och vuxna i olikapartnerländer.

Utveckling av ett själveffektivitetsverktygför socialarbetare och andra yrkesgrupper och självbedömningsverktyg för ungdomar ochföräldrar

  • Utvecklingav självbedömningsverktyg för socialarbetare och andra yrkesgrupper, som kommeratt testas över hela organisationen och integreras med befintliga barnskyddsprocesserså att arbetare kan känna sig säkra när de arbetar med våld som minderårigariktat mot sina föräldrar.

Utbildning ochinlärning för att öka medvetenheten och bygga upp motståndskraft

  • Introduktionoch utvärdering av ett program för ömsesidig inlärning för fältarbetare ochungdomar som tar sin utgångspunkt i programmen Break 4 Change och Non ViolentResistance.
  • Arbetamed unga människor och socialarbetare och andra yrkesgrupper för atttillsammans utveckla resurser i syfte att öka medvetenheten om problemet medvåld som minderåriga utövar mot vuxna.
  • Arbetatillsammans med professionella som försöker hantera problemet med det våld somminderåriga utövar mot vuxna för att utveckla utbildningsresurser för de somarbetar på fältet och hjälpa dem identifiera denna typ av våld och bygga upp entrygghet att vidta åtgärder till hjälp för ungdomar och deras föräldrar.

Spridning

  • Öka medvetenheten om denna typ av våld vianationella nätverk och and föreslå olika sätt att hantera problemet.
  • Anordnaregionala seminarier i Sverige, Bulgarien och Spanien och två internationella konferenseri Galway (Irland) och Brighton (GB)
  • Uppmärksamma socialarbetare och andra yrkesgruppersamt beslutsfattare på projektet och de slutsatser som man kunnat dra hitintills.