Forskning

Forskningsstrateginför att hitta lösningar på problemet med våld som minderåriga utövar mot vuxna äravsedd att göra våra projekt så effektiva som möjligt genom att vi sammanför deresurser som finns både inom de europeiska länderna men även överlandsgränserna och sprider denna samlade kunskap som en central del i vårtarbete.

Enskilda landsprofiler när det gäller våldet från minderårigamot vuxna och jämförelser länder emellan

Varje land somingår i studien kommer att genomföra forskning på följande områden:

  • Hurstor kunskapen är om problemet med våld som minderåriga utövar mot sinaföräldrar
  • Vilkaåtgärder och insatsmodeller som används för närvarande och hur de bäst kan implementerassamt vad det är som kan påverka de mått som används
  • Olikasätt att hantera och förebygga bristande jämställdhets och maktrelationer
  • Identifieraområden där det finns resursbrister

Deninformation som varje land samlar in kommer att analyserar så att jämförelserkan göras mellan de olika länderna.

Fältarbetarnas åsikter och erfarenheter

Över femtio fältarbetarekommer frivilligt att deltaga i Non-Violent Resistance och Break 4 Change- utbildningoch de kommer dessutom att fylla i ett själveffektivitetsformulär före ochefter utbildningen. Dessa formulärkommer att visa vilken trygghets och kunskapsnivå de befinner sig på när detgäller att arbeta med föräldrar och ungdomar på området våld från minderåriga tillvuxna, det professionella sammanhang som de arbetar i samt information om fältarbetarnasjälva, deras arbete och det antal ärenden de behandlar.

Fältarbetarnas åsikteri början av utbildningen om hur effektiv utbildningen är kommer att följas upp.Ett uppföljningsformulär kommer att skickas ut 5 månader efter utbildningen föratt se vilken effekt utbildningen har haft på fältarbetarnas arbete och ettmindre urval av fältarbetare kommer att intervjuas mer ingående om deraserfarenheter med att arbeta med våld som utövas av minderåriga mot vuxna.

Åsikter och erfarenheter hos föräldrar ochungdomar

Ett urval av 25 föräldrarsom har blivit utsatta för våld från deras minderåriga och som haft erfarenhetav ett åtgärdsprogram i samband med våld från minderåriga till vuxna kommer attintervjuas.

Ett urval av 25 ungdomar(16-18 år gamla) som har varit våldsamma mot sina föräldrar/vårdnadshavarekommer också att intervjuas. Dennaåldersgrupp har valts eftersom de betraktas som tillräckligt mogna för att kunnage sitt informerade samtycke och eftersom de har större möjlighet attreflektera över sina erfarenheter av åtgärdsprogrammet.

Intervjuernakommer att genomföras av forskare vid Brightons universitet till största delenmen vissa intervjuer kan komma att genomföras av våra samarbetsorganisationer.

Vi ska se till att våra forskningsresultat tas medi fortgående policydiskussioner och sprida information via vår webbplats, trycksakeroch DVD-skivor

Projektet kommer att dela med sig av resultaten på sinwebbplats och genom andra nätverk.

RCPV Executive Summary Swedish

RCPV Sweden Country Report Swedish

Filmer (in English)

RCPV Action Research Project Findings Film

Definitions of Child to Parent Violence Film