Сегашно изследване

Стратегията на проучването „В отговор на насилието от детенад родител" ще увеличи максимално въздействието на нашия проект чрезобединяване на ресурси в и между наши европейски партньорски държави и чрезгарантиране на това, че разпространението е центърът на всичко, което правим.

Индивидуални профилина насилие на дете над родител във всяка държава и сравнение между държавите

Всяка партньорска държава ще извършва изследване заоткриване на следното:

  • Степента на познаване на насилието излоупотребата от дете над родител
  • Мерки и модели на интервенция, използвани вмомента и оптималните начини, по които функционират те и какви са влияниятавърху използваните мерки
  • Начини за адресиране и противопоставяне наполови неравенства и властовите отношения
  • Къде има пропуски в предоставянето

Данните, събрани от всяка държава, ще бъдат анализирани, зада се направят сравнения между тях.

Мнения и опит напрактици

Повече от петдесет практици ще участват доброволно вобучението за „Съпротива без насилие" и „Спри за промяна" и ще попълнятвъпросници за самоефикасност преди и след обучението. Тези въпросници ще установят техните нива наувереност и умения за работа с родители и млади хора по въпросите на насилиетоот дете над родител, контекста на агенцията, в която работят те, както и данниза самите практици, тяхната работа и натовареност със случаи

Ще бъдат наблюдавани първоначалните мнения напрофесионалисти за ефективността на обучение. Пет месеца след обучението щебъде изпратен нов въпросник, който да оцени начина, по който обучението еповлияло на практиката на професионалистите, и ще бъде интервюирана задълбочено по-малка извадка от практици затехния опит при работата им с насилие от дете над родител.

Мнения и опит народители и млади хора

Ще бъде интервюирана една извадка от 25 родители, които сапреживели насилие от техни деца, и които са участвали в програма за интервенцияпри насилие от дете над родител.

Ще бъде интервюирана също и една извадка от 25 млади хора(16-18 годишни), които са упражнили насилие над техни родители/настойници. Тази възрастова група е избрана, тъй катоучастниците се считат за компетентни да дадат информирано съгласие и порадитяхната по-голяма възможност да отразят опита си в програмата за интервенция.

По-голямата част от интервютата ще се извършват отизследователи от университета в Брайтън, но някои могат да се направят отпартньорски организации.

Предоставяне нарезултати от проучването за постоянно обсъждане на политика и разпространениечрез уеб сайт, публикации и DVD дискове

Проектът ще разпространяварезултати от проучването чрез своя уеб сайт и свързани мрежи.

RCPV България Доклад на български

RCPV Executive Summary May 2015 Bulgarian

филми (in English)

RCPV Action Research Project Findings Film

Definitions of Child to Parent Violence Film