Проектът

Целта на проекта е да повиши осведомеността за насилието надете над родител, да открие как държавите в Европа се справят с него и дапредостави комплект от инструменти за практици, които работят с млади хора иродители, изпитващи този проблем.

Проектът ще оценява моделите на интервенция, които сеизползват сега – в частност Break 4 Change (Спри за промяна) (Градски съвет наБрайтън и Хоув) и Non Violent Resistance (Противопоставяне без насилие)(Национален университет на Ирландия, Галуей) – и ще изследва как тези моделибиха могли да се използват ефективно в други страни. Като наследство от проектаще бъде разработен комплект от инструменти за практикуващи помощници, в товачисло едно ръководство за програмите Break 4 Change (Спри за промяна) и NonViolent Resistance (Противопоставяне без насилие).

Работата ни ще е насочена към:

Изследване

  • Изследване на степента на познаване на насилиетоот дете над родител (НДР), мерките, които се вземат за решаване на този проблеми начините за адресиране и съпротива на половото неравенство и властовитеотношения.
  • Проучване на модели на интервенция, използванивече за насилие на дете над родител, оптималните начини, по които тези моделифункционират и пропуски в предоставянето.

Разработване нанасоки, инструменти за мониторинг и оценка

  • Разработване на оценъчна рамка за оценка наефективността на текущите програми за интервенция, които се използват при насилие от дете над родител впартньорски държави.

Разработване на самоефикасни инструменти запрактикуващи и инструменти за самооценка за млади хора и родители

  • Разработване на инструменти за самооценка заработници, които ще бъдат тествани в рамките на партньорството и ще бъдатинтегрирани в съществуващи процеси за защита на детето, с които работниците щесе чувстват уверени, когато работят по насилие на дете над родител.

Програма за обучение и учене за повишаванена осведомеността и изграждане на резилианс

  • Пилотен проект и оценка на програма за обучениена партньори, работещи на предна линия и млади хора, насочени към програмитеBreak 4 Change (Спри за промяна) и Non Violent Resistance (Противопоставяне безнасилие).
  • Работа с млади хора и практици за генериране наресурси за повишаване на осведомеността за насилието от дете над родител.
  • Работа с професионалисти по насилие от дете надродител за генериране на образователни ресурси за работещи на предна линия,които да им помагат да идентифицират насилие на дете над родител и да изградятувереност при осъществяване на конкретни интервенции за млади хора и родители.

Разпространяване

  • Повишаване на осведомеността за насилие от детенад родител посредством национални и международни мрежи и популяризиране наначини за борба с насилието
  • Провеждане на регионални семинари в Швеция,България и Испания и две международни конференции – в Галуей (Ирландия) иБрайтън (Обединено кралство)
  • Разгласяванена проекта и резултатите от него за запознаване от страна на практици иполитици.